måndag 17 augusti 2009

Banavgifter - hur mycket handlar det om och vad innebär en fördubbling?

De senaste dagarna har nyheten att Banverket vill fördubbla Banavgifterna för att bland annat finansiera en höghastighetsbana. Nu tänkte jag ge lite bild av vilka summor det handlar om och vilken effekt en fördubbling skulle ge.

I dagens läge ger banavgifterna en intäkt på 700 miljoner per år. Utslaget per meter trafikerat spår vi har i Sverige blir det ungefär 50 kr per spårmeter och år. Som indikation kan anges att normalt underhåll beräknas till 130 kr per spårmeter och år (lågbudgetunderhåll ungefär 70kr).

Om man istället slår ut intäkten på antalet personkilometer får man 700 miljoner delat på 11 miljarder (2008 års siffra) lika med 6 öre. Sträckan Stockholm-Göteborg är idag 455km, alltså 455 * 0,06 = 27,3 kr. Nu är ju tågen inte fullbelagda utan har ungefär 75% (X2000 Göteborg-Stockholm kvartal 2 2009 Källa: SJ Kvartalsrapport 2 2009). Alltså räknar vi upp siffran till 27,3/0,75 = 36,4 kr.

För en operatör ser kostnadsfördelningen i grova drag ut såhär : 40% är fordonskostnader 30% administration och personal, 30% banavgifter.

Det är alltså dessa 30% det handlar om. KTH har räknat fram att kostnadselasticiteten för banavgifterna är 0,06, dvs att om banavgiften ökar med 10% så ökar kostnaderna ökar med 0,6%. En fördubbling skulle alltså ge en kostnadsökning på 6%. En 6% ökning på tidigare exemplet Göteborg-Stockholm ger då 38,5. Alltså en ökning på ungefär 2 kr!!!

Ovanstående ska enbart ses som indikationer och inte som absoluta fakta. Men det jag vill poängtera med det här är alltså att en fördubbling av banavgifterna skulle få små effekter på kostnaden för operatörerna och i slutänden biljettpriset.

Källor till ovanstående siffror är boken Perfect Track, Corshammar P., 2005 samt Spårtrafikssystem och spårfordon - Del 1 Spårtrafiksystem, Andersson E. mfl, KTH 2007

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar